Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ είναι:

  • Αίτηση, όπου συμπληρώνεται υποχρεωτικά και online το αργότερο μέχρι την Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Αντίγραφο πτυχίου. Για αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα
  • Αναλυτική βαθμολογία βασικού πτυχίου
  • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από οποιαδήποτε διοικητική αρχή
  • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
  • Βιογραφικό Σημείωμα

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ηλεκτρονικά στο email ntst@aegean.gr με τελική ημερομηνία υποβολής τους έως την Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2021

Αιτήσεις που γίνονται μόνο online  και δεν αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2021 δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις
Το μεταπτυχιακό
Ανακοινώσεις
Νέα